дієслова

advise -advisedədˈvaɪz /ədˈvaɪzd радити радив

agree -agreedəˈgriː /əˈgriːd погоджуватися, погоджувався

answer -answeredˈɑːnsə/ ˈɑːnsəd відповідати відповідав

arrive- arrivedəˈraɪv/ əˈraɪvd прибувати прибував

ask- asked ɑːsk /ɑːskt запитувати запитував або просити просив

bathe- bathedbeɪð /beɪðd купатися купався

behave- behavedbɪˈheɪv /bɪˈheɪvd поводитися, поводився

belong -belongedbɪˈlɒŋ /bɪˈlɒŋd належати, належав

believe-believed bɪˈliːv /bɪˈliːvd вірити, вірив

boil -boiled bɔɪl /bɔɪld кип’ятити кип’ятив

call -called kɔːl /kɔːld звати звав або дзвонити, дзвонив

carry -carriedˈkæri /ˈkærid нести, ніс

collect -collectedkəˈlɛkt/ kəˈlɛktɪd збирати, збирав

communicate -communicatedkəˈmjuːnɪkeɪt /kəˈmjuːnɪkeɪtɪd спілкуватися , спілкувався

compare -comparedkəmˈpeə /kəmˈpeəd порівнювати, порівнював

compete -competedkəmˈpiːt/ kəmˈpiːtɪd змагатися, змагався

complain -complained kəmˈpleɪn/ kəmˈpleɪnd жалітися, жалівся

confess -confessed kənˈfɛs/ kənˈfɛst признаватися, признавався

connect -connectedkəˈnɛkt /kəˈnɛktɪd поєднувати, поєднував

consist -consisted kənˈsɪst /kənˈsɪstɪd складатися, складався

continue -continued kənˈtɪnju /kənˈtɪnjud продовжувати, продовжував

count -counted kaʊnt/ ˈkaʊntɪd рахувати, рахував

cry-cried kraɪ /kraɪd плакати, плакав

change-changed tʃeɪndʒ / tʃeɪndʒəd змінювати, змінював

close-closed kləʊz /kləʊzd закривати, закривав

cook-cooked kʊk /kʊkt готувати, готував (їжу)

copy-copied ˈkɒpi /ˈkɒpɪd списувати, списував (копіював)

depend -dependeddɪˈpɛnd /dɪˈpɛndɪd залежати, залежав

develop -developeddɪˈvɛləp /dɪˈvɛləpt розвиватися, розвивався

divide -divideddɪˈvaɪd /dɪˈvaɪdɪd ділитися, ділився

decide -decided dɪˈsaɪd/ dɪˈsaɪdid врішувати, вирішував

discuss-discussed dɪˈskʌs/ dɪˈskʌst обговорювати, обговорював

dream -dreameddriːm /driːmd мріяти, мріяв

enjoy -enjoyedɪnˈʤɔɪ /ɪnˈʤɔɪd налосоджуватися, насолоджувався

examine -examinedɪgˈzæmɪn/ ɪgˈzæmɪnd перевіряти, перевіряв

explain -explainedɪksˈpleɪn/ ɪksˈpleɪnd пояснювати, пояснював

form -formedfɔːm/ fɔːmd формувати, формував

found -foundedfaʊnd ˈfaʊndɪd засновувати, заснував

gather -gatheredˈgæðə ˈgæðəd збирати, збирав

happen -happenedˈhæpə n /ˈhæpənd траплятися, трапився

help -helped hɛlp /hɛlpt допомагати, допомагав

hunt -hunted hʌnt/ ˈhʌntɪd полювати, полював

imagine -imaginedɪˈmæʤɪn /ɪˈmæʤɪnd уявляти, уявляв

improve -improvedɪmˈpruːv/ ɪmˈpruːvd покращувати, покращував

inform- informedɪnˈfɔːm/ ɪnˈfɔːmd повідомляти, повідомляв

jump- jumpedʤʌmp /ʤʌmpt стрибати, стрибав

kiss -kissed kɪs/ kɪst цілувати, цілував

love -loved lʌv/ lʌvd любити, любив

live-lived lɪv /lɪvd жити, жив

look-looked lʊk /lʊkt дивитися, дивився

listen -listened ˈlɪsn/ˈlɪsənd слухати, слухав

mix -mixed mɪks/ mɪkst змішувати, змішував

move -movedmuːv/ muːvd рухатися, рухався

offend -offendedəˈfɛnd /əˈfɛndɪd ображати, ображав

open -openedˈəʊpən/ ˈəʊpənd відкривати, відкривав

plant -plantedplɑːnt/ ˈplɑːntɪd висаджувати (рослину), висадив

play -played pleɪ /pleɪd грати, грав

promise -promisedˈprɒmɪs/ ˈprɒmɪst обіцяти, обіцяв

pull -pulled pʊl /pʊld тягнути, тягнув

punish -punishedˈpʌnɪʃ /ˈpʌnɪʃt карати, карав

push -pushed pʊʃ/ pʊʃt штовхати, штовхав

receive -receivedrɪˈsiːv /rɪˈsiːvd отримувати, отримував

remember -rememberedrɪˈmɛmbə/ rɪˈmɛmbəd пам’ятати , пам’ятав

save -saved seɪv/ seɪvd рятувати, рятував

smell -smelledsmɛl /smɛld пахнути, пахнув

smoke -smokedsməʊk /sməʊkt курити, курив

snow -snowedsnəʊ /snəʊd іде сніг, йшов сніг

start -started stɑːt/stɑːtid починати почав

stop -stoppedstɒp /stɒpt зупинятися, зупинився

studystudied ˈstʌdi/ˈstʌdid вчитися, вчився

surprise -surprisedsəˈpraɪz /səˈpraɪzd дивуватися, дивувався

talk -talked tɔːk /tɔːkt розмовляти, розмовляв

telephone -telephonedˈtɛlɪfəʊn /ˈtɛlɪfəʊnd телефонувати, телефонував

thank -thankedθæŋk/ θæŋkt дякувати, дякуав

touch -touchedtʌʧ/ tʌʧt доторкатися, доторкнувся

translate -translated trænz’leɪt / trænz’leɪtidперекладати, перекладав

travel -traveledˈtrævl/ ˈtrævld подорожувати, подорожував

try -tried traɪ /traɪd намагатися, намагався

trust -trusted trʌst/ ˈtrʌstɪd довіряти, довіряв

turn -turned tɜːn/ tɜːnd повертатися, повернув

use -used juːz/ juːzd використовувати, використовував

visit -visited ˈvɪzɪt/ ˈvɪzɪtɪd відвідувати, відвідав

wait -waited weɪt /ˈweɪtɪd очікувати, очікував

walk -walkedwɔːk /wɔːkt гуляти, гуляв

watch -watchedwɒʧ /wɒʧt дивитися, дивився

work -workedwɜːk/ wɜːkt працювати, працював

worry -worriedˈwʌri /ˈwʌrid хвилюватися, хвилювався

Write a Reply or Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *