17.01.17

РЕФЕРАТ

Магістерської роботи

Студента гр. ТВ-6-1 автомеханічного факультету

Національного транспортного університету

Лосінця Андрія Руслановича

Тема «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням»

Магістерська робота на тему «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» включає розрахунково-пояснювальну записку, яка виконана на 135 аркушах і 15 аркушах ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 5 розділів, містить 14 таблиць, 64 рисунків та 27 використаних джерел.

Мета роботи: підвищення зносостійкості деталей машин, вузлів тертя. Формуванням композиційних покриттів на основі закономірностей впливу зовнішніх факторів на їх триботехнічні характеристики.

Об’єкт дослідження – процес поверхневого зміцнення та відновлення пар тертя деталей машин, нанесенням металополімерних покриттів.

Предмет дослідження – закономірності формування триботехнічних характеристик композиційних покриттів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. встановити причини пошкодження деталей машин вузлів тертя та визначити провідні види зношування.

2. провести аналіз технологічних методів відновлення деталей вузлів тертя і обґрунтувати вибір композиційних покриттів для даних умов тертя.

3. встановлення закономірностей впливу зовнішніх факторів (тиску, середовища, шляху тертя) на триботехнічні характеристики композиційних покриттів.

4. аналітично дослідити напружений стан абразивних частинок, що знаходяться між тертьовими поверхнями і його вплив на процеси тертя та зношування.

5. побудувати математичні моделі контактної взаємодії абразивної частинки з урахуванням зношування деталі з покриттям.

6. встановити механізм зношування композиційних покриттів в умовах тертя ковзання в присутності вільного абразиву.

Ключові слова: детонація , металополімер, напилення, шар металу, шток, безпека, зношування , абразив, тертя, обладнання, зміцнення.

Write a Reply or Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *