4 курс

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Педагогика институты

Білім беру педагогикасы және психологиясы кафедрасы

«Бекітемін»

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар

жөніндегі проректор

____________Туребаева К.Ж.

« ___» ____________ 2016 ж.

ПРАКТИКАНЫҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Педагогикалық колледждегі өндірістік практика

Дайындық бағыты: Өндірістік практика

Жауапты кафедра: Білім беру педагогикасы және психологиясы кафедрасы

Семестр

Өтілу сағат көлемі

Дәріс/экскурсия (сағ.)

Жеке тапсырма/ практикалық жұмыс орындау (сағ.)

Аралық бақылау түрі (диф.сынақ)

8

6 кредит (270) сағат

-

-

диф.сынақ

Ақтөбе қаласы

2016 ж.

Бағдарлама ҚР Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты 5.04.019.2011 және Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті студенттерінің кәсіби практикасы туралы Ереже (21.11.2013 ж) талаптарына сай жасалды.

Бағдарламаны құрастырғандар:

Бахтиярова Г.Р. педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Рамазанова Д.Ж. педагогика магистрі, оқытушы

Сарапшылар:

Курманова Б.Ж. педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Жукенова Г.Б. педагогика ғылымдарының кандидаты., доцент

Білім беру педагогикасы және психологиясы кафедрасының отырысында қарастырылған

«____» ______ 2016 жыл Хаттама № _____

Кафедра меңгерушісі ___________________ Жукенова Г.Б.

Педагогика институты ОӘК мақұлданған

«____» ______ 2016 жыл Хаттама № _____

Педагогика институтының директоры _______________ Досжанова С.Е.

Педагогика институты ОӘК төрайымы ________________ Балтымова М.Р.

Практика жетекшісі _________________ А.Ж.Карагулова

Академиялық жұмыстар жөніндегі басқарма бастығы _______________ Мухтаров А.Т.

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АННОТАЦИЯСЫ

«Педагогикалық колледждегі өндірістік пракгика» педагогикалық колледж базасыңда студенттердің кәсіптік іс-әрекеттеріне кажетті ғылыми-теориялық. оку-әдістемелік, тәрбиелік білім, білік дағдыларын меңгерту максатында жүргзііледі;

Педагогикалық колледждегі өндірістік пракгика

Психологиялық-педагогикалык пәндер бойынша оқу жоспарымен, оқу процесінің графигімен, типтік оқу бағдарламаларымен орта кәсіби, арнайы білімнін Мемлекеттік стандартымен танысу. Колледж сабақтарына катысу және талдау, педагогикалық және психологиялык пәндер бойынша оку сабактарын жоспарлау және өткізу. Оларға өзіндік талдау.

Практика барысында студенттердің кәсіби даярлығына байланысты бірнеше міндеттер шешімін табады:

маманға тән жеке кәсіптік касиеттері жетіліп қалыптасады;

кәсіптік іс-әрекетінің мазмұны мсн мәніне койылатын негізгі талаптарды орындауға кажетті теориялық білімдері бекітіледі;

маманға тән әр түрлі іс-әрекеттер атқару іскерліктері мен дағдылары, құзіреттіліктері калыптасады.

Өндірістік практиканың мақсаты:

Педагогикалық және психологиялық пәндерді оқытудың теориясымен әдістемесі бойынша білімдерін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік жасап, осы пәндерден оқу сабақтарын құрастыру және өткізу іскерліктерін қалыптастыру.

Практиканың міндеттері:

педколледждің типтік оқу жоспарымен, оқу процесінің графигімен, ондағы педагогикалық – психологиялық пәндердің орнымен танысу;

орта кәсіби арнаулы білімнің мемлекеттік стандартымен педагогикалық-психологиялық пәндерді оқытуға қойылатын талаптармен танысу, педагогика, психология пәндерінің оқу бағдарламаларымен танысу;

педагогика және психология пәндері бойынша сабақтарға қатысу және талдау;

педагогикалық-психологиялық пәндер бойынша оқу сабақтарын құрастыру және өткізу;

студенттермен жүргізілетін тәрбие шарасын жоспарлау, өткізу.

Аталған білім мазмұны төмендегі компетенциялардың қалыптасуының негізі болып табылады:

жалпымәдени компетенциялар (ЖК)

- мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілді меңгеруі, бір шет тілін қолдана білуі;

-өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезінуі, кәсіби бірлестікпен қарым-қатынас жасай білуі қажет.

кәсіптік компетенциялар (КК)

-өзінің педагогикалық іс-әрекетті, педагогикалық қарым-қатынас пен белгілі бір педагогикалық сана мен идеалдардың, құндылықтардың иесі ретіндегі тұлғалық қасиеттерінің қалыптасқандығын анықтайтын пәндік, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеруі;

- адамдармен қажетті қарым-қатынас орната білуі;

-өзінің даму мүмкіндіктерін анықтау, өзін дене, рухани және интелектуалдық жағынан дамыту, өзінің көңіл-көйін реттеу және өзін-өзі қолдау амалдарын меңгеруі;

2. ЖКО НББ құрылымында практиканың орны.

Практикадан өту үшін студент білуі керек:

Қазақстан Республикасының білім жүйесін, жалпы орта білім беретін мектеп және педагогикалық арнаулы оқу орны жұмысының ерекшеліктерін;

білім беру мекемені басшылыққа алатын нормативтік құжаттарды;

білім беру мекемелерін басқару жүйесін;

білім беру мекемесі қызметкерлері мен психолог әрекетінің негізгі бағыттарын;

пән мұғалімдерінің, класс жетекшісінің, психологтың жұмысының адамгершілік, құқықтық нормаларын т.б.;

педагогикалық процесінің құрылымының жүйесін, оның тұлға дамуына ықпалын;

педагогика және психология пәні ретіндегі ерекшеліктерін, педагогика мен психологияны оқытудың принциптерін, мазмұнын, әдістерін;

педагогика мен психологияны оқыту технологияларын

Құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған негізгі және қосымша пәндер:

№ қ/с

Құзыреттілік аттары

НББ-ның негізгі бөлімдері

НББ-ның қосымша бөлімдері

Жалпымәдени құзыреттілік

- мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілді меңгеруі, бір шет тілін қолдана білуі;

-өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесі үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезінуі, кәсіби бірлестікпен қарым-қатынас жасай білуі қажет.

Қазақстан тарихы

Философия

Әлеуметтану

Саясаттану

Этнопедагогика

Этнопсихология

Әлеуметтік педагогика

Әлеуметтік психология

Педагогика тарихы

Этнопедагогика

Этнопсихология

Даму психологиясы

Педагогикалық менеджмент

Кәсіптік құзыреттілік

-өзінің педагогикалық іс-әрекетті, педагогикалық қарым-қатынас пен белгілі бір педагогикалық сана мен идеалдардың, құндылықтардың иесі ретіндегі тұлғалық қасиеттерінің қалыптасқандығын анықтайтын пәндік, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеруі;

- адамдармен қажетті қарым-қатынас орната білуі;

-өзінің даму мүмкіндіктерін анықтау, өзін дене, рухани және интелектуалдық жағынан дамыту, өзінің көңіл-көйін реттеу және өзін-өзі қолдау амалдарын меңгеруі;

-өзінің педагогикалық іс-әрекетті, педагогикалық қарым-қатынас пен белгілі бір педагогикалық сана мен идеалдардың, құндылықтардың иесі ретіндегі тұлғалық қасиеттерінің қалыптасқандығын анықтайтын пәндік, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеруі;

Педагогикалық іс әрекетке кіріспе

Тұлғаны психологиялық- педагогикалық диагностикалау

Психология және адам дамуы

Эксперименталды психология

Практикалық психология

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Психологияны оқыту әдістемесі

Педагогикалық-психоллогиялық бағыттағы пәндер

3. Практиканың құрылымы және мазмұны.

Практиканың жалпы көлемі 6 кредит (270 сағаттан ) сағаттан тұрады.

3.1. Практиканың мазмұны

Практика мақсаты-психология және педагогика салалары бойынша теориялық білімдерін бекіту, алынған білімді қолдану барысындағы практикалық дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар колледж базасыңда студенттердің кәсіптік іс-әрекеттеріне кажетті ғылыми-теориялық. оку-әдістемелік, тәрбиелік білім, білік дағдыларын меңгерту максатында жүргізіледі;

Практиканың міндеттері

1. Психология және педагогика салалары бойынша алынған теориялық білімді практикада қолдану

Оқу әрекеті мен тәрбиелік шараларға психологиялық талдау жасау бағытындағы практикалық дағдыларын қалыптастыру

Психологиялық-педагогикалык пәндер бойынша оқу жоспарымен, оқу процесінің графигімен, типтік оқу бағдарламаларымен орта кәсіби, арнайы білімнін Мемлекеттік стандартымен танысу.

Колледж сабақтарына катысу және талдау, педагогикалық және психологиялык пәндер бойынша оку сабактарын жоспарлау және өткізу.Оларға өзіндік талдау.

5. Практиканың оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етілуі.

Негізгі әдебиеттер:

Қ.Р білім туралы заңы «Об образовании» 24.10.2011ж.

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения от 20.04.2011, №152.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования от 23.08.2012 №1080.

Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования от 20 мая 2013 №419.

Положение об организации и проведении профессиональной практики студентов Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова (протокол №2 от 21.11.2013г.).

Типовые учебные программы по специальностям (бакалавриат) - Алматы, 2007.

Н.Д.Хмель Теория и технология реализации целостного педагогического процесса – Алматы, 2002.

Педагогическая практика студентов университета как составная часть профессиональной подготовки творческого учителя (Программа и инструктивно-методические рекомендации) А.А.Бейсенбаева, Н.Д.Иванова т.б. авторлар тобы – Алматы, 2002.

Закон РК «Об образовании» – Алматы, 2007.

Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан Система образования РК (контроль и оценка знаний в ВУЗе). 5.03.006. – 2006.

Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан Система образования РК. Профессиональная практика. 5.03.005. – 2006

Государственного общеобязательного стандарта Высшего образования от 23.08. 2012.

Положения о профессиональной практике АРГУ им. К. Жубанова от 21. 11. 2013.

Положение о профессиональной практике Актюбинского государственного педагогического института от 03.04.2007.

Типовые учебные программы по педагогической практике (бакалавриат) для групп специальностей «Образования» - Алматы, 2007.

Типовые учебные программы по специальностям (бакалавриат) - Алматы, 2007.

Қосымша әдебиеттер:

Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека /Под ред. И.А. Полищука и А.Е. Видренко. 2-е изд. Здоровья, 1980. С.124.

Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. Киев: Наукова думка, 1989. С.200.

Гласе Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии: Пер с англ. –М.: Прогресс. 1976. С.495.

Диагностика личности учащегося в коллективе: Методические рекомендации для учителей и студентов педагогических институтов/Сост. Т.И. Пашукова. Кировоград: КГПИ, 1989. С.20."

Диагностика педагогических способностей учащихся: Методические рекомендации для студентов педагогических институтов и классных руководителей /Сост. Н.А. Головань. Кировоград: КГПИ, 1987. С.20.

Изучение психологии личности «трудного» младшего школьника: Методические рекомендации для студентов педагогических институтов и учителей 1-3-х классов общеобразовательной школы /Сост. Н.А. Головань. Кировоград: КГПИ, 1988. С.48.

Ильин Е.П. Методические указания к практикуму по психофизиологии. –Л.: Изд-во Ленингр. ун-та 1981. С.83.

Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. –М.: Педагогика, 1988. С.128.

Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации: Описание и руководство к использованию/Отв. ред. А.Ф. Кудряшов. Петрозаводск: Петроком, 1992. С.318.

Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе-/Сост. В.В. Гришин, П.В. Лушин. – М.: ИКА «Москва». 1990. С.64.

Методы исследования межличностного восприятия: Спецпрактикум по социальной психологии/ Под ред. Г.М.Андреевой, В.С.Агеева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.С.104.

Морозов СМ. Методы психологического исследования личности учащегося. Киев: УМК ВО, 1992. С.88.

Общая психодиагностика. Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования/Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. -М.: изд-во Моск. ун-та, 1987. С.304.

Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент: Метод, указания. Часть III/Под ред М.Б.Михалевской, Т.В.Корниловой. – М.: изд-во Моек ун-та, 1987. С.50.

Практикум по общей психологии/ В.В. Богословский, Т.И. Бочкарева, А.И. Великородн. Под ред. А.И Щербакова. – М.: Просвещение, 1979. С.302.

Практикум по общей психологрии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов /А.И. Абраменко, А.А. Алексеев, В.В. Богословский и др.; Под ред. А.И. Щербакова. 2-е изд.– М.: Просвещение, 1990. С.288.

Практикум по общей и экспериментальной психологии: Учеб. пособие /В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.А. Ганзсн и др.; Под общей ред. А.А. Крылова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. С.255.

Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики/ Ред. колл. А.И. Зеличенко, И.М. Карлинская, В.В. Столин, А.Г. Шмелев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С.176.

Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции/ Ред.колл. А.И. Зеличенко, И.М. Карлинская, С.Р. Пантилеев и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С.160.

Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы/ Под ред. А.А. Бодалева, И.М. Карлинской, С.Р. Пантилеева, В.В. Столина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. С.141.

Практикум по психологии/ Под ред. А.Н. Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 1972. С.248.

Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы./ Под ред. А.А. Бодалева и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 1988. С.141.

Психологическая диагностика индивидуально-психологических свойств личности будущего педагога: Методические рекомендации для учителей, осуществляющих профессиональную ориентацию на педагогические профес-сии/Сост. И.В. Ильчукова, Е.А. Ильчукова, Д.Т. Кропоткин. Сыктывкар: Коми гос. псд. ин-тут, 1992. С.41.

Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений. Модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири: Методическое руководство. – М.: ИКА «Москва», 1990. С.48.

Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 1988. С.207.

7.ЕСЕП ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Студент практиканттың практика күнделігі

Практикадан өткен студенттің жеке жоспары

Өткізілген сабақтардың материалдары мен конспектілері

Өткізілген шараларды өзіндік талдау және талдау

Тәрбиелік шаралардың материалдары (тәрбиелік іс шараларының материалдары, есебі, фотосуреттері)

Өткізілген шаралар материалдарымен конспектілері мен хаттамалары

Оқушыға психологиялық-педагогикалық мінездеме

Топқа психологиялық-педагогикалық мінездеме

Педагогикалық практика есебі

Студент практикантқа практика қорытынды бағасы көрсетілген практика базасынан мінездеме

Колледж әдіскерінің студент практикантқа берген пікірі мен мінездемесі

«Портфолио» құрылымына сәйкес есеп құжаттары

Студенттің кәсіби өсу мониторингі

ПРАКТИКА БАРЫСЫН БАҚЫЛАУ ГРАФИГІ

Практика

кезеңі

Жұмыс мазмұны

Жұмыс формасы

Есеп беру формасы

Дайындық

кезеңі

1.Практиканың бағдарламасын нақтылау

Мамандық бойынша мемлекеттік білім беру стандартының талаптарымен танысу.

Жұмыс бағдарламасы

2. Практика өтетін орындарды анықтау, колледж басшыларымен келісу, практика бағдарламасымен таныстыру, студенттерді оқытушыларға бекіту.

Колледж басшыларының пән оқытушыларымен кездесуі

Оқытушыларға топтарға бөліну кестесі

3. Ұйымдастыру конференциясын өткізу.

-практиканың мақсаты, міндеттері, мазмұны, ұйымдастыру ерекшеліктері;

-практикаға жауапты адамдардың, студенттердің практикадан өтуінің жеке жоспарын бекіту;

-студенттердің сабақ беру графиктерін бекіту;

-практиканттардың міндеттері, есеп құжаттары, олардың көркемделу ерекшеліктері.

4. Студенттердің практикадан өтуге дайындығымен диагностикасы, практикаға жіберу;

Конференцияға қатысу.

Практикадан өтудің жеке жоспарын жасау.

Күнделік көркемдеу.

Диагостиканы жүргізу.

Практикадан өтудің жеке жоспары

Практика күнделігі

Диагностика көрсеткіштерінің сызбасы

Практикадан өту кезеңі

1-апта

Педагогика мен психология оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерімен танысу.

-орта арнаулы кәсіби білімнің мемлекеттік стандарты, типтік оқу жоспарымен танысу;

-педагогика және

психология пәндерінен оқу бағдарламалары, жұмыс жоспарларымен танысу;

педагогика,

психология пәндеріне және тәрбие шараларына, жалпы педагогикалық процесс ерекшеліктерімен танысу үшін педколледждегі озат оқытушылардың сабақтарына қатысу;

Қажетті жерлерден үзінді

Жұмыс жоспарларының көшірмесін алу

Сабақтарына қатысу

Күнделік

Жұмыс жоспарлары

Қатысқан сабақтарына талдау

2-3 апта

Педагогика, психология пәндерінен байқау сабақтарын өткізуі, жолдастарының сабақтарына қатысуы:

-ұйымдастыру

формалары бойынша (дәріс, семинар т.б.);

-оқыту технологиялары бойынша топтардың ерекшелігі бойынша;

Сабақтар өткізіп, жолдастарының өткізген сабақтарына қатысу

Сабақ жоспары, материалдары, қатысқан сабақтарына талдау

4- апта

Педагогика, психология пәндерінен сынақ сабақтарын өткізуі, жолдастарының сабақтарына қатысуы. Тәрбие шарасын өткізуі:

-ұйымдастыру

формалары бойынша;

-оқыту технологиялары бойынша;

-топтардың ерекшелігі бойынша;

-студенттің тұлғалық ерекшелігі, зерттеу жұмысының тақырыбы т.б. бойынша.

Сабақтар өткізу, жолдастарының өткізген сабақтарына қатысу.

Сабақ жоспары, материалдары, қатысқан сабақтарына талдау

Қорытынды кезең

Практика барысында атқарылған жұмыстарды жинақтау, қорытындылау

Атқарылған жұмыстарды жүйелеу, әдіскер оқытушыларға тапсыру.

Практика бойынша есеп

Қорытынды

конференция

Конференцияға қатысу

Хабарлама дайындау

ПРАКТИКА ҚОРЫТЫНДЫСЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Курс компоненттері

Баға

салмағы

Максимальдық балл

1.

Мекемедегі практика жетекшісінің қорытынды бағасы

а)жеке тұлғаның дара қасиеттерімен психикасының қалыптасу деңгейі: жауаупкершілікті, педагогикалық бағыттылық, еңбексүйгіштік, ептілігі т.б

б)мектеп ұжымымен, ата-аналармен, оқушылармен өзара қарым-қатынас пен түсінушілік.

в)практика бағдарламасына сәйкес педагогикалық процесті ұйымдастыруды жобалай білу икемділігі

г) педагогикалық процесті талдау, сын-пікірлерді қабылдау икемділігі

д)алдынғы іс-тәжірибелер мен инновациалық оқыту

8

8

8

8

8

40

2

Педагогтардың, психологтардың әдіскерлердің, практика жетекшісінің қорытынды бағасы

1.Педагогикадан теориялық білімі

2.Педагогикалық ойлауын дамыту

3.Психологиядан теориялық білімі

4.Рефлексиялық білімі (өзін анализ, өзін тәрбиелеу, өзін бағалау)

5.Дидактикалық білімімен икемділігі

(оқу материалдарын оқыту, бағдарламаларды оқу,оқу-әдістемелік материалдар мен сабақты талдай білу икемділігі)

Жобалау икемділігі (жоспарлар құру, жұмыстың жүргізілу жүйесін, сабақ конспектісін құру, материалдарды қолдана білу икемділігі)

в)ұйымдастырушылық икемділігі

г)адамдардың әлеуметтік өзара әрекеті

д)зерттеушілік икемділігі

Мекемедегі практика жетекшісінің бағасы (мотивация, белсенділік, дисциплина т.б)

10

5

10

5

15

5

50

3

Студенттің есеп құжаттарын қорғаудағықорытынды бағасы

1.материалдарды сапалық рәсімделуі

2.есебінің сапалы жүргізілуі

3.есебін сапалы қорғау

4.құжаттарды уақытылы тапсыру

5.құзіреттілік деңгейі

2

2

2

2

2

10

Барлығы

100

100

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балл

% - дық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Қосымша 10

Дәріс және семинар-практикалық сабактарды ұйымдастыру және өткізу әдістемелік нұсқау

Дәрісбаян (лекция) - көлемді материалды монологтық жолмен баяндау. Дәрісбаянның баска сөздік әдістерден өзгешелігі - катаң кұрылымды, мол акпаратты. баяндалуы кисыңды, білім мәнін ашу жүйелікке негіделеді.

Дәрісбаян ғылыми-көпшілік және академиялық болып ажыратылады. Өткен материалды корытындылауға, кайталауға, шолу дәрісбаяндары қолданылады.

Қазіргі кезеңде дәрісбаян әдісін қолданудың көкейкестілігі ірі бөлімдер мен жеке такырыптарды игеруде оқу материалын топтап ұсыну (блок) тәсілін пайдалану кажеттіг інен туындап оты р.

Оқу сөз-жарысы (дискуссия) әдіс ретінде нақты проблема бойынша пікір алмасуға, жекеленген көзқарастар білдіруге нсгізделеді. Сөз-жарыс барысындагы окушының ой-пікірі өзінің меншікті шешімі не басқа тұлғалардың ғылыми -теориялық ұсыныстары болуы мүмкін. Оқу сөз -жарысының басты кызметі –шәкірттердің танымдық ұмтылыстарына дем беру.

Сөз жарыс жәрдемімен оған қатысушылар жаңа білімдерді игереді, өз пікірлерінің дұрыстығына не кателігіне көзін жеткізеді, өз көзкарастарын коргап қалуға үйренеді, басқалар он топшылауларымен есептесу қажеттігін түсінеді.

Кітаппен (окулықпен) жұмыс - кітап оқу сөздік әдісінің аса манызды түрлерінің бірі. Бұл әдістің тиімділігі - оқушы озіне колайлы жағдайда, өз түсініміне орай оқу материалын калауынша кайталап игеруге мүмкіндік алады.

Баспа көздерімен оку жұмысын атқарудың бірнеше жолы бар:

-конспектілеу -оқылған ақпараттың қысқаша жазбасы не баяны. Конспектілеу түрлері-түгелдей көшіру, іріктеумен тандап жазу, толык не

қысқа конспекг түзу. Окушы конспектіні үшінші тұлганың атынан емес, өз атынан жасағаны жөн, осы жагдайда оның дсрбес ойлау қабілеті дамиды:

-тезистер түзу - негізгі идеяларды белгілі бірізділікпен кыскаша баяндау;

-реферат құрастыру - такырып бойынша бірнешс акпарат коздеріне шолу беріп, олардың мазмұны мен формасына өз бағасын беру;

-мәтін жоспарын жасау –мәтінді бөлімдерге келтіріп, әрқайсысына атама беру; жоспар жай не күрделі болуы мүмкін;

- сілтемелер беру (цитированис)-мәтіннен өзгертілместен бөліп алынған көшірме. Сілтемеге байланысты койылатын талаптар: әдептілік болуы, мағынаның өзгеріске түспеуі, сілтеме алынған еңбектін авторын, атамасын, баспа орыны мен атын, жария жылын, бетін дәл келтіру;

түсініктеме беру (аннотация)-окылғанның мәнді тараптарын жойып алмастан кыска. ыкшам баяндау (ауызша не жазба);

- пікір беру (рецензирование)- оқылған жөнінде өз ойын білдіруге арналған кыскаша ауызша не жазба баян.

- анықтама (справка) түзу -ізденіс нәтижесінде жинақталган акпарат бойынша мәлімет. Анықтамалар түрі - өмірнамалық дерек, сандык- статистикалык, жағрапиялык, терминологиялық және т.б.

-формальды -қисынды модель жасау -оқылғанды сөз-сүлбе (схема) күйінде жеткізу;

- такырыптык тезаурус құрастыру – такырып, бөлім не түгелдей пән бойынша тірек ұғымдардың реттелген жиынтық тізімін жасау;

- идеялар матрицасын жасау - біртекті заттар, құбылыстар жөнінде келтірілген түрлі авторлар еңбектеріңдегі салыстырмалы сипаттамаларда кесте формасына келтіру:

- пиктографиялық жазба –сөзсгз бейнелеу.

Білім көзіне орай топтастырудың және бір реті - бұл көрнекілік әдістер. Көрнекі әдістерді пайдалану барысында акпараттық материалды игеру оку процесінде көрнекі құралдар сүлбе (схема), кесте, сурет, модельдер, приборлар, техникалык кұралдарды тікелей колдануға тәуелді. Бұлардың бәрі окушының сезім тетіктеріне ыкпал жасауға негізделіп, сөздік және практикалык әдістермен бірге пайдаланылады.

Дәріс сабағының кұрылымы

Тақырыбы:

Максаты:

Дидактикалык, ғылымилык, тәрбиелік және дамытушылық міндеттер:

Керекті сөздер:

Жоспар

Дәріс сұрактары

1 ...

2...т.с.с

Әдебиеттер:

Окыту әдістері: баяндау, әңгімелесу, жаттығу

Оқыту формалары: проблемалық лекция, шағын топтағы жұмыс, даралық, топтық

Материалдық жабдықталуы: әдебиеттер көрмесі, таратылатын материалдар.

Бақылау кұралдары: мини-тест

Сұрақгардың уақыт бойы нша жоспарлануы

I.К іріспе бөлім _ уакыт (5 м ин)

II. Негізгі бөлім _уакыт (...м ин)

III. Корытынды бөлім _уакыт (...мин)

Оқытушының дәріс оқуға дайындық кезеңдері

Мәтіннің толык мазмұнын жазу

Сонын негізінде жұмыс конспектісін құру (таблица, керекті сөздер, сандар, ой-пікірлер)

Психологиялық дайындық

Семинар сабағы және оның түрлері

Семинарлық және практикалық сабактардың мазмұны мыналарды камтиды:

Семинар - бұл әнді тереңірек оқуға және ғылым мен и танымның әдіснамасын игеруге бағытталған. Семинар сабағының басты максаты - студенттердің теориялык білімі мен біліктерін пайдалана білу және игер мүмкіншіліктерін камтамасыз ету.

Семинар сабағыңда окытушылар төмендегідей тапсырмаларды орындайды:

окыту мақсатында кәсіптік білімдерін пайдалану;

интеллектуалды проблемалар мен тапсырмаларды кұрастыру және шешу білімімен білігін қалыптастыру, өзінің көзқарасынның дұрыстығын дәлелдеп, одан таймау;

студенттердің окуға дайындығы барысындағы түсінігін қалыптастыру;

білімін кайталау және бекіту;

тексеру.

Семинар түрлері: жай семинар сабағы, дәстүрлі семинар, арнайы семинар. Жай семинар - семинарға дайындайтын, бірінші курста жүргізілетіи сабақ. Мақсаты - өз бетінше жұмыс жасау ерекшеліктерімен, әдебиеттермен, алғашкы білім көздерімен, олармен жұмыс жасау әдістемесімен таныстыру.

Дәстүрлі семинар - бұл студенттермен әркашанда тікелей байланыс, сенімдік карым -қатынасты қалыптастыру, продуктивті педагогикалык әнгіме.

Арнайы семинар. Дәстүрлі семинар бірте-бірте студенттерді арнайы семинарга дайындайды, белгілі бір ғылыми проблеманы зергтеудің бастауын қарастырады.

Семинар сабағынын өту формасы: дәстүрлі семинар, проблемалы семинар, пікірталас, дебат, дөңгелек үстел.

Дәстүрлі семинар студенттердің оку тақырыбы бойынша есеп беруінен тұрады. Студент берілген эдебиетті оқу мен оны ой елегінен өткізу және окытушының дәрісін колдану негізін қойылған сұрақтарға жауап ретінде пайдаланады. Кейде семинар сабағы сұрактарға дайын студенттердің баяндамасын қорғау және талкылау түрінде өтеді.

Дәстүрлі семинарды үйымдастыру:

семинар такырыбы бойынша сұрақтар дайындау және әдебиттержинақгау;

окытушы студенттерге семинар сабағына дайындалудың әдістемелік нұскаулар таратады және дайын студенттердің денгейіне карай тапсырмаларды бөледі (10 адамнан аз болмауы керек).

окытушы барлық топтарды сабакка қатыстыру мақсатында сұрактар кұрастырады, семинар сабағының өту барысын толык дайындау

такырыпты дұрыс корғамай жатқан студенттерді түзеу мақсатыңда косымша білімдер карастыру;

семинарға дайындалған сұрақтарды талқылау;

ұсыныс және сабақтың қорытындысын шығару;

семинарға катысушыларды бағалау;

студенттің өзіндік жұмысына тапсырма дайындау жэие оны орындауга әдістемелік нұскау беру;

Проблемалық семинарды ұйымдастыру:

баяндама тақырыптарын және әдебиеттерді қамтитын семинар бағдарламасын дайындау;

баяндаушыны, оппонеттерді тағайындау, олардың аткаратын кызметтерін бөлу;

проблеманы кою және оны ой елегінен өткізу;

проблеманы шешудің әртүрлі нұсқасын дайындау;

ұсынылған шешімдерді қолдайтын дәлелдер іздестіру;

дәлелденген шешімдерді жинактау;

шешімдерді таңдау;

таңдалған шешімдердің іске асыру тәсілдерін ойластыру;

ол тәсілдерді талкылау.

корытыңды шығару:

Семинар сабағын жүргізуде окытушы катысушылардың әрекетін алдын ала жоспарлайды және семинардағы өзінің тапсырмасы мен ролін анықтайды. Қатысушылар: баяндамашы, косымша баяндамашы, карсы жақ (оппонент), эксперт, ассистент.

Баяндамашы корғап отырған өзінің көзқарасын, проблемаға койған ұстанымын (позиция)жағдайлар мен фактлер келтіре отырып, тезис түрінде баяндайды.

Қосымша баяндамашы қосымша мәліметтер, мысалдар келтіріп, баяндамашының көзкарасын дәлелдермен бекітіп, ұстанымын негіздейді.

Қарсы жақ басқа немесе карсы көзқарастарды айтып, оған дәлел, қойған мәселеге мысал келтіреді.

Окытушы проблемалык ситуация тудырады, корғаушыларға сұрактар қояды, күтпеген мысалдар, фактілер келтіреді жэне осы аркылы пікірталас тудырады, сұрақты барлық топтың жауап беруіне шақырады, сабақтын корытындысын жасайды, барлык катысушыларға баға кояды.

Эксперт дәлелдер мен карсы дәлелдерді салыстырып, онын ақиқаттыгын анықтайды.

Көмекші эксперттерге. окытушыларга семинарды өткізуге жэне ұйымдастыругакомектеседі, сабакка қажет кұралдармен камтамасыз етеді.

Практикалық сабақтын құрылымы.

Практикалык сабақты ұйымдастырудың топтық түрі колданылады. Онда топтар шағын топтарға бөлінеді және олар шектеулі уакыт көлемінде тапсырмаларды орындап, оның есебін берулері керек.

Практикумның кұрылымы:

Сабактың тақырыбын, мақсатын,тапсырмаларын хабарлау;

сабақты жүргізу жоспарын айту;

студенттерді топқа бөлу;

жалпы тақырыптарды талкылау, тапсырманы орындауға қойылатын талаптар, топтарға тапсырмалар беру;

студенттердің тапсырманы орындауы және өздерінің топгарында талкылау;

әр топтың есебі және барлық топтың есебін талкылау;

жалпы проблеманын шешімін табу, такырыптың ішіндегі әр бір тапсырманын бір-бірімен байланысын талкылау және бөлек жаттығулар мен тапсырмалардың ерекшелігін талдау

топ жүмысына м інездеме, корытынды жасау, бағалау;

студенттің өзіндік жұмысына тапсырма дайындау және оны орындауға әдістемслік нұскау беру:

Студент-практиканттың сабакты өзіндік талдауы: сабақтың тиімділігінің бағалау өлшемдері

Сабақ - логикалык аяқталған, толық, шектеулі бағандармен негізделіп қамтылган оқу-тәрбие үрдісі. Оның кұрамында күрделі тығыз байланыста оку процесінің негізгі элементтері камтылған: максат, міндет, мазмұны, әдісі, тәсілі, түрі, окушы мен оку арасындағы іс-эрекеттін байланысы. Сабақ өз алдына мұғалімнің шеберлігінің айкын көрінісі болғанымен, бір жағынан окытудың психологиялық – педагогикалык заңдылыктарына, екінші жағынан білім беру стандартының коятын талаптарына негізделген.

Оку үрдісінің жалпы заңдылықтары:

1.Максат кою қоғамның қажеттілігі мен даму денгейіне, білім үрдісіне коятын талаптарына, тұлғаны тәрбиелеу мен оқытуға тікелей байланысты.

2. Мазмұнын айкындау окытудың мақсаты мен міндеттеріне, оқушының жас ерекшелік және жеке дара кабілеттеріне, оқытудың теориялык және практикалык даму денгейіне байланысты.

3. Әдістерді тандау окытудың міндеттері мен мазмұнына, оқушылардың нақты оку мүмкіндіктері мен оларды колдануына байланысты.

4. Оку үрдісін ұйымдастыру формасы окытудың мақсаты, мазмұны мен әдістеріне байланысты.

5.Окушылардын оку іс-әрекетіндегі белсенділігі окушылардың бойында ішкі танымдылық түрткілердің және сыртқы ынталардың (қоғамдық, экономикалық, педагогикалық)қамтылуыментығызбайланысты.

6.Оку үрдісінің тиімділігі барлық зандылықтардың өзара байланысы мен ұйымдастырылу жағдайына байланысты

Оқу үрдісінің жекеленген зандылыктары:

дидактикалық өз кұрамына үрдістің мазмұнды – процесуалдық сипаттамасын (мазмұны, тәсілдері. түрі, әдісі, формасы т.б.) камтиды;

гносеологиялык мұгалімнін басшылығымен оқушының қоршаған ортанын нактылығын, табиғаттын, қоғамның және өз - өзін факторлары мен зандылықтарын тану аспектілерін айқындау.

психикалыққа окушының оку үрдісінің барысындағы айрықша ішкі психикалық (танымдылық)іс -әрекетіне катысты.

кибернетикалық оку үрдісіндегі барлық байланыстың сан кырлығын, акпараттық ағымының таралуын, ақпаратты меіңеруін баскаруды бейнелейді.

әлеуметтік жалпы үрдіске катысушылардың (окушы мен оқушы арасындагы өзара катынас, бағыттылық, окудың әлеуметтік маңыздылыгы т.б.) қарым қатынасын қамтиды.

ұйымдастырушылық оку үрдісін интеллектуалдық еңбек (оку мен окытушылык еңбекті ұйымдасгыру, олардың материалдық - техникалық жабдыкталуы, ынталандырылу, өнімділік т.б.) негізінде айкындайды. Окыту зандылықтарын білу оку үрдісін әртүрлі нақты жағдайларда қолайлы құруға мүмкіндігін береді

Сабақ талдау түрлері мен типтері

Сабақты талдау мен өзіндік бағалаудың өзі мұғалімнің шығармашылығының элементі. Өзіндік талдаусыз мүмкін емес:

окытудың толық жүйесін кұру;

шеберлікті арттыру, шығармашылық қабілетін дамыту;

озат педагогикалык іс –тәжірибені жинақтау;

техникалық жұмысқа уақытты жұмсауды кыскарту;

мұғалімнің өзіндік корғаумен психологиялық ахуалды қамтамасыз ету

Сабақ талдау типтері

толық -мұғалім іс-әрекетінің стилін аныктау мен іс тәжірибесін, оку –тәрбие үрдісін сапалы ұйымдастыруды бақылау мақсатында жүзеге асырылады.

қыска - жалпы сапасын багалау максатында жэне негізгі дидактикалыккатегорияларды айкындайды;

кешенді - сабақты ұйымдастыру формасы, әдісі, мазмұны, мақсаты арасындағы байланыс пен бірлігін жан —жақты қарастыруды болжайды. Көп жағдайда бір тақырыпқа байланысты бірнеше сабактарды талдауда және жасмамандарды окытуда колданылады.

аспектілі — сабақтың бір түрін терең карастыру кажеттілігі туындаган кезде мұғалімнің іс әрекетіндегі жекеленген амалдардың тиімділігі мен кемшіліктерін айқыңдау максатында колданылады.

Талдаудың әр кайсысының бірнеше түрлері бар: дидактикалық, психологиялык, тәрбиелік, методологиялык, ұйымдастырушылык..

Педагогикалық талдаудың мақсаттары әр түрлі болуы мүмкін, осыған сүйене отырып сабактың бір аспектісіне (жалпы педагогикалык, психологиялык т.б.) сәйкес келетін жекеленген талдау жузеге асырылады

Сабақты талдаудың жалпы өлшемдері

Нәтижелік. Сабактың нәтижелігі сабақты өткізу технологиясына тәуелді деп саналады, оку үрдісін ұйымдастырудың негізгі ережелері орындауға негізделген және неғұрлым технология сапалы, соғурлым сабақты нәтижесі жоғары. Сондыктан мұғалімнің және оқушының барлық іс-әрекеті казіргі заманғы психологиялық - педагогикалык жетістіктерді ескеру негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

Сабактың тиімділігін арттырудың негізгі жолдары

танымдылық,тәрбиелік және дамытушылык максатты кою мен шешу;

оку үрдісінің колайлығы (оқушының жеке дара мүмкіндіктері мен кабілетін ескере отырып окытудың барлык кезендерінде ең қолайлы нұскасын тандау);

окушылардың танымдылык кызығушылықтарын қалыптастыру мен ынталандыру;

оқытуды ынталандару әдістері мен тәсілдерін колдану;

оқушылардың өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру;

жалпы және арнаулы білім, білік, дағды тұтастығын калытпастыру;

карама -карсы байланыстың шапшандығын ұйымдастыру ;

окушы мен мұғалімнің қарым - катынасының ынтымақтастығын калыпгастыру;жағымды психологиялық колайлы ахуалды камтамасыз ету;

Сабақ құрылымы

Кәзіргі танда ғылыми акпарат ағымы өте үлкен, окыту уакыты шектеулі. Ең маңызды талаптардың бірі окытудың әдістері мен тиімді мазмұнын табу болып саналады. Сабакгың құрылымы дидактикалық мақсат негізінде кұрылады, оку материалдарының мазмұны, оку іс-эрекетінің барысында жүзеге асырылатын акыл-ойлық және практикалық операция кұрамына, психологиялық зандылыктары мен жағдайына (класс құрамына, дайындык денгейіне, кесел келтіретін және күшті окушылардың әсері т.б.) сәйкес құрылады. Кандай да бір оку материалының менгерту денгейінің зандылығына сәйкес мұғалім үйренудің логикасын, реттілігін құрады, ол окытудың накты әдістері мен амалдардың көптеген түрлерінің сан алуандылығымен байкалады.

Сабактынң ұтымды кұрылымын камтамасыз ететін:

окытудың, тәрбие м ен дамудың мақсатын кешенді жоспарлау;

сабақ мазмұнының ішіндегі негізгісін және такырыптың маңыздысын, нактылығын бөлу;

материалдың мөлшерлігі және қайталау уакыты, жана материалды оку, үй тапсырмасын бекітудің максатқа лайықты реттілігін анықтау;

окытудың ұтымды әдіс - тәсілдері, амалдарын тандау;

окушыларға жеке дара жэне дифференциалды көзкарас;

окытудың кажетті оку - материалдық жағдайын қамтамасыз ету.

Окушылардың танымдылық іс-әрекетін белсенділігін арттыру:

окушының оку –танымдылық міндеттердің кабылдауы мен түсінуі;

шешу жолдарының жоспарын құру;

міндеттің іс-жүзінде шешуі;

міндетті шешу үрдісін бакылау;

үлгіге сәйкес нәтижесін бағалау;

жинаған білімін одан әрі жетілдірудің міндеттерін айкындау

Мұғалімге окушыларға сабак үстінде озіндік шыгармашылыкпен оку іс-әрекетін ұйымдастыра білу кажет жэне окытудың «белсенді» эдісін колдана отырып менгерілу үрдісіне бакылау жасау, ерекше карым - катынасты ұйымдастыра отырып коигеген әдістемелік амалдарды колдана отырыпжүзеге асыру кажет.

Сабақты өзіндік талдау деңгейі:

Эмоционалдық -ырықсыз деңгей, мүғалімнің өзінің педагогикалык іс -әрекетіне толық канағаттануы немесе канағаттанбау денгейі.

Бағалау-сабақтың нәтижссінің койылған мақсат пен жоспарға сәйкестігін бағалау;

Әдістемелік -сабаққа кабылданған талаптар негізінде сабақты талдау жасау;

Рефлексивті -себептері және одан шығатын нәтижені айқындау. Бұл талдаудың жоғары түрі, оны іске асыру үшін психологиялық – педагогикалық теорияны да қатыстыру кажет.

Сабақты өзіндік талдау

Окушылардың көтерілуін, жетістігін ескере отырып іс-жүзінде орындалған мсн жоспарланғанды салыстыру аркылы өз іс-әрекетінің соңғы нәтижесін бағалау максатында жүргілген максаттың мазмұны мен міндеттеріне шын жүректен ой -тұрғысында жүйелеп орналастыру болып табылады.

Мұғалімнің сабақты талдауға койылатын негізгі талаптар:

талданатын такырыптың максаты мен міндеті;

дидактика, психология, әдістеме, бағдарлама, нормативтік талаптар мен әдістемелік ұсыныстардың негізін білу;

өз сабағына талдау жасайтын позиция мен көрсеткіштерді айдындай білу;

окушылардың ерекшеліктерінің мінездемесі және сабақтағы жұмыста оның ескерілуі;

сабакгың жоспарын, түрін, құрылымын, мазмұны, әдіс –тәсілдерін дәлелдеу;

сабак барысында окушылардың орындайтын жаттығулар мен тапсырмалардың оку міндеттерінің жүйесінде психологиялық және педагогикалық бағалау;

сабақтың әртүрлі кезеңдерінде оқушылардың ойлау кабілетінің өз бетінділігінің дамуын бағалау;

сабақтың жоспарланған міндеттерін жүзеге асыру;

сабақта фактілермен әрекеттердің педагогикалық мақсатқа лайықтылығын бағалау;

сабактың кезендерінің озара байланысы мен көрсету мен бағалау;

жүргізілген сабаққа(немесе кейбір кезеңдеріне) канағаттануы (канағаттанбауы) );

сәтсіздіктерді немесе кемшіліктерді жоюды іске асыру жолдар

Сабақты өзіндік талдау

1.Сабактың жалпы кұрылымын бағалау: Бұл өткізілген сабақ сабақтың кандай түріне жатады? Бұл сабактың бөлім, тарау, такырып ішіндегі орны кандай? Осы үлгідегі сабақтардың ішінде элементтері нақты белгіленген бе? Сабактың әр бөлігіне жұмсалатын уакыт мөлшері дұрыс белгіленген бе?

2. Сабактың дидактикалық максатын жүзеге асыру: Осы тақырыптағы (сұрақтағы) бағдарламаның талаптарының барлығы байкалды ма? Жана материалды түсіндірген кезде оқушылар қаншалықты белсенді болды (кабылдауы, түсінуі, танымдылық кызығушылықтың оянуы)? Жана материалдың жеке «бөліктерінің» шешілу жолдары дүрыс тандалды ма?Жаңа материалды окыту кезінде нені өзгертуді кажет етті және калай?Алғашкы. жалғаскан бекіту өз орнын таба алды ма? (сабактың арнайы тандалған кезеңінде жана материалмен түсіндіру барысында бекіту орын алды ма) Окушылардың білім, білік, дағды денгейінің сапасы калай бағаланды (окушылардың камтылуы каншалықты, тақтаға шығару принципі т.б.)?

3. Окыту үрдісінде окушылардың дамуын жүзеге асыру: окушылардың ойлау операцияларының негізіне (талдау, синтез, жалпылау, топтастыру, жүйелеу) камтылуы орын алды ма? Пәннің ішінде және пән аралық байланыс кұру жүзеге асырылды ма? Шығармашылык ойлауды дамыту әдістері колданылды ма? Жалпы дамуына катысты кандай -бір акпарат орын алды ма? Окушылардың эстетикалык дамуы орын алды ма?

4. Сабак барысында тәрбиелеу. Оку материалының мазмұнындағы барлык тәрбие мүмкіндіктері колданылды ма? Дүние танымын калыптастыруда кандай жүмыс жүргізілді? Сабакта окытудың өмірмен байланысы калай жүзеге асырылды? Мұғалім тұлғасының тәрбиелік әсері қандай болды?

5. Дидактиканың негізгі принциптерін сақтау. Окытудың принциптерін жүзеге асыруда мұғалімнің іс әрекетімен окушы іс -әрекеті дұрыс ұйымдастырылды ма?

6. Окыту әдістсрін тандау. Окытудың әдістерін таңдауда жалпы талаптар ескерілді ме (дидактикалық мақсаты, оку материалының ерекшелігі, пәннің, окушының жас ерекшелігі мен жеке кабілеттерінің жалпы мақсаттық бағыттылыққа байланысы т.б.)?

7.Сабактағы мұғалімнің жұмысы. Сабақта мұғалімнің кандай іс-әрекеті орын алды, кадай көлемде (сөйлеу іс-әрекеті, тыңдау, жазу. окушыларта көмек т.б.? Класпен карым -катынасқа орнатылды ма?

8. Окушылардын сабақтағы жұмысы. Сабакгың әртүрлі кезеңдеріндегі окушылардың белсенділігі кандай болды?Сабақта окушылардың кандай іс-әрекеті орын алды?Сабақта кандай тәртібі болды және неге?

9. Сабактың гигиеналык жағдайы. Класс бөлмелері жеткілікті жарық болды ма? Окушылар денсаулыгы, бойы, үлгеріміне байланысты отырғызылған ба? Сабақ кестесіне дұрыс қойылған ба?

10. Кейбір әлеуметтік міндеттер. Педагогикалык кеңес, әдістемелік бірлестік немесе мектептің зерттеуімен кабылданған шешіммен байланысты міндеттер. Жағдайга байланысты талдау барлык параметр негінде аталғандардың ішінен талдаудын бір-екі түрін ғана алуға болады

Өзіндік талдау – мұғалімнің келесі сабаққа дайындалудың бастамасы

Казіргі сабаққа койылатын талаптар

Сабак сапасының негізгі өлшемі - окушылардың білімділігі, сабактын максатына жету. Сабақтың нәтижелі болуының алғы шарттарының бірі- мұғалімнің мәдениеті, жан-жақтылығы мен адамгершілігі. •

Максаттылық.

Жинактылық, тәрбиелілік, дамытушылық

Сәйкестілік (жеке оқушыны дамыту,оның мүмкіндіктерін ашу мақсатында) Мазмұндыдық

Жас ерекшелікгеріне сай. •

Мазмұндық өлшемі

кағидаларға сүйену

маңыздылық

құрылымның, мазмұнның кисындылығы •

Әдістемелік өлшемі

максаттылық

мазмұндық

мұғалімнің жеке басының мүмкіндігі

окушының мүмкіндігі

жұмысжағдайы

қызметтің жаңаша ұйымдастырылуы •

Оқушының іс-әрекетін ұйымдастыру өлшемі

тиімділік; (жалпылама,топтык,жеке .жұппен)

тәртіптілік, реттілік және бірқалыптылық

мұғалімнің басқару қызметі

ұжымды игеру ; •

Оқу кұралдар өлшемі

таңдау және тиімді пайдалану

сәйкестілік

негізгіні айқындаушылық

Нәтижелілік өлшемі

білім мен біліктілік, шығармашылық тәжірибе жинақтау;

тәрбиелік, дамытушылык, білімділік жағынан алға жылжыту.

Студент практиканттың педагогикалық психологиялық әлеуметтік практикаға дайындығының диагностикасы

Өзі туралы мәлімет___________________________________________________________

А.Т.Ж._____________________________________________________________________

Мамандығы_________________________________________________________________

Тобы_____________________________

Практикадан өту мерзімі__________________________________________

1 блок

Теориялық бөлім

Тест тапсырмалары

1.Ерік – адамның өз мінез-құлқын қандай түрде меңгере алу қабілеті:

А) саналы;

В) санадан тыс;

С) интуитивті;

D) ырықсыз.

Е) ырықты

2.Іс-әрекеттің құрылымдық компоненті – деп нені атауға болады:

А) мотив;

В) ойын;

С) үйрету;

D) операция;

Е) мінез.

3. Павловтың анықтағаны бойынша темперамент типін атаңыз:

А) жүйке жүйесінің қасиеті;

В) адамның дене бітісі;

С) организмдегі сұйықтық;

D) интелектуальды даму;

Е) даму.

4. Аламның бұрын қабылдаған нәрселері мен құбылыс бейнелерінің көнл-күйлерінің ойда сақталып, қажет незінде қайта жаңғыруы:

А) қиял;

В) қабылдау;

С) ес;

D) ойлау;

Е) зейін.

5. Ойдың қандай формасы болса да тілмен, сөзбен байланысты болатын естің қандай түрі:

А) оперативтік;

В) механикалық;

С) эмоциялық;

D) логикалық;

Е) көрнекілік.

6. Әрекеттің белгілі шарттары мен байланысты болып сананың; бір объектіге бағытталуын зейіннің қандай түрі дейміз:

А) сыртқы;

В) ырықсыз;

С) ырықты.

D) ұжымдық

Е) үйреншікті;

7.Адамның бір көргенде-ақ қабылдаған нәрселерінің саны –зейінің қандай қасиеті деп аталуы:

А) көлемі;

В) шоғырлануы;

С) бөлінуі;

D) ауысуы;

Е) тұрақтылығы.

8.Жеке тұлғаның рефенттік тобы бұл:

А) үлкен топ;

В) ресми емес топ;

С) эталон тобы

D) кіші топ;

Е) ресми топ.

9. Вербальді емес коммуникация – бұл қандай қарым-қатынас процесі:

А) пантомимика, мимикамен;

В) сөзбен;

С) іс-әрекетпен:

D) тілмен;

Е) әңгімемен.

10. Салмақты, жұртпен қарым-қатынаста бір сарынды жүретін темпераменттің қандай типі:

А) холерик;

В) сангвиник;

С) флегматик;

D) меланхолик;

Е) экстраверт.

11. Сыртқы дүниедегі болмыстың жалпы жанама жолмен, біздің санамыздағы ең биік сатыдағы бейнесі:

А) ес.

В) зейін;

С) түйсік;

D) қабылдау;

Е) ойлау;

12.Адамның шындық пен болмысты дұрыс бейнелеуіне мүмкіндік тудыратын мидың бейнелеу қызметі қандай таным процесі деп аталады.

А) қиял;

В) зейін;

С) ойлау;

D) түйсік;

Е) ес.

13. Адамның іс-әрекетке жетістікке ұлтылуы:

А) қажеттілігі;

В) қалауы;

С) мотиві (себебі);

D) мақсаты;

Е міндеті.

14. Адам организмінің дамуын атаңыз:

А) онтогенез;

В) филогенез;

С) биогенез;

D) антропогенез;

Е) социогенез.

15. Қимыл-қозғалыс пен практикалық іспен ұштасқан ойлаудың қандай түрі:

А) бейнелі-көрнектілік;

В) нақтылы –іс-әрекетпен;

С) сөздік – логикалық;

D) абстрактылық;

Е) болжам.

16. Адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із қалдыратын күшті, терең, тұрақты эмоцияны атаңыз:

А) сезім;

В) аффект;

С) көңіл-күй;

D) құмарлық;

Е) қуаныш.

17.Белгілі мақсат қоймай-ақ арнайы есте қалдырмай-ақ есте сақтау мен жаңғырту, еске түсіру – естің қандай түрі деп аталады:

А) еріксіз.

В) ырықты;

С) ұзақ уақыттық;

D) эмоциялық;

Е) ырықсыз;

18. Әлеуметтік және жеке адамдар арасындағы саналы іс-әрекеттің қарым-қатынас субъектісі болып табылатын индивид қалай аталады:

А) лидер;

В) адам;

С) жеке тұлға;

D) басшы, жетегеші;

Е) субъект.

19. Актуалды шындық пен бейімделудің қамтамасыз етілуінің бейнеленуін жүзеге асыру үшін:

А) ес;

В) қабылдау;

С) қиял;

D) елестету;

Е) түйсік.

20.Жеке адамның таным қызығушылығымен мақсатқа бағытталған жоспарлы ретпен объектілерді қабылдауы – бұл:

А) эксперимент;

В) бақылау;

С) контент-анализ;

D) іс-әрекетті талдау әдісі;

Е)әңгіме.

21.Жеке адамды немесе психикалық процесті бағалауға арналған стандартты қысқаша психологиялық сын бұл:

А) тестілеу (сынақтау);

В) эксперимент;

С) бақылау;

өзін-өзі бақылау;

интервью.

22. Топтар арасындағы өзара қарым-қатынасты зерттейтін негізгі әдіс:

А) социометрия;

В) интервью;

С) эксперимент;

D) әңгіме;

Е) тест.

23.Адам интеллектісі қандай тестпен анықталады

А) ТАТ

В) Роршах

С) Д.Векслер

D) К.Леонгард

Е) пәндер топтамасы

24. Психологиялық зерттеулер адамның өмір тіршілігіндегі үйреншікті жағдайына сәйкес жүргізілетін – қандай эксперимент түрі:

А) табиғи эксперимент.

В) интервью;

С) бақылау;

D) тестілеу ( сынақтау);

Е) лабораториялық эксперимент;

25. Эмоциялық қозуы шапшаң, күшті, бірақ тұрақсыз, көңіл-күйі әп-сәтте өзгергіш, әсершіл адам:

А) интроверт.

В) холерик;

С) флегматик;

D) меланхолик;

Е) сангвиник;

І блок

Әдістемелік деңгей

Кәсіби білімі мен біліктілігі

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

1.

қарым-қатынас функциясы

5 4 3 2 1

2.

мектеп әкімшілігімен,ата-аналармен,оқушылармен дұрыс қарым-қатынас орнату

5 4 3 2 1

3.

педагогикалық жағдаяттарды дұрыс анықтау

5 4 3 2 1

4.

Тренинг сабақтарын өткізуде оқушылардың жетістіктері уақытылы анықтап тану

5 4 3 2 1

5.

мұғалім мен оқушының арасында жеке байланыс орнату

5 4 3 2 1

2.Педагогикалық практика кезінде нені талдауда қиындықтар кездеседі

(керегін сыз)

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

1

педагогикалық практика барысында өз сабағыңа талдау жасау

5 4 3 2 1

2

әріптестеріңнің(группаластарыңның) іс әрекеттеріне талдау жасау

5 4 3 2 1

3

оқушылардың білім сапасына, білімі мен біліктілігіне талдау жасау

5 4 3 2 1

3.Өз іс-әрекетіңізді жоспарлауда қандай білім мен біліктілік жеткіліксіз(керегін сыз)

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

1

курстың теориялық негізін білу

5 4 3 2 1

2

бағдарламаның қажеттіліктерін білу

5 4 3 2 1

3

тақырыптық жоспар құра білу

5 4 3 2 1

4

Нақты тақырыпты меңгеруде оқушыларда байқалатын қиындықтарды анықтау

5 4 3 2 1

5

сабақтың мақсатына байланысты дидактикалық біртұтастығын анықтап шеше білу

5 4 3 2 1

6

Сабақ берудің негізгі әдістерін білу

5 4 3 2 1

7

Сабақтың мақсатымен міндеттеріне байланысты сәйкестікті білу

5 4 3 2 1

4. Қосымша кездескен қиындықтар қандай?_______________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ІІІ блок

Психологиялық-педагогикалық

Педагогикалық практикаға көзқарасы

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

Жеке адамның қасиеттері

1

Педагогикалық практикаға қанағаттануы және қызығушылығы

+2 +1 -0 -1 -2

Педагогикалық практикаға қанағаттанбауы

2.Кәсіби-өнегелі сапасы

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

Жеке адамның қасиеттері

1

гуманнистік

+2 +1 -0 -1 -2

қаттылық

2

шыншылдық

+2 +1 -0 -1 -2

балаларға әділетсіз қарым-қатынас жасау

3

жақсылық тілеуші

+2 +1 -0 -1 -2

жамандықтілеуші

4

шыншыл

+2 +1 -0 -1 -2

шыншыл емес

5

талап етушілік

+2 +1 -0 -1 -2

жол беру,бетімен жіберу

6

балаларды сүю және сыйлау

+2 +1 -0 -1 -2

балаларға солғын қарау

3.Педагогикалық-жеке тұлғалық өзін-өзі басқару

Жеке адамның қасиеттері

Бағалау шкаласы

Жеке адамның қасиеттері

1

өзін-өзі тәрбиелеу,өзін-өзі бақылау

+2 +1 -0 -1 -2

өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі бақылаудың болмауы

2

өзін-өзі сынау

+2 +1 -0 -1 -2

өзін-өзі бағалаудың

төмендігі

3

өзіне-өзі шек қою

+2 +1 -0 -1 -2

жеке қызығушылықтары

басқалардан артығырақ

4

мақұлдау, мақтау, әзіл, сықақ, күлкі

+2 +1 -0 -1 -2

пассимисті, әзіл-сықақтың болмауы, көңіл-күйінің түсуі

5

педагогикалық такт, ұстамдылық пен шыдамдылық

+2 +1 -0 -1 -2

ұстамсыз, шыдамсыз

6

кәсіби -педагогикалық өзін-өзі жетілдіру

+2 +1 -0 -1 -2

кәсіби -педагогикалық өзін-өзі жетілдірудің болмауы

балл «+2»егер жеке адамдық бітістері : сапасы,икемділігі анық көрінсе ,жекетұлғаға тән

балл «+1»жие көрінеді, кейде көрінбейді

балл «0»толық анықталмаған, бірақ көрінеді

балл «-1»жеке тұлғаның қарама-қарсы жақтары

балл «-2» жеке тұлғаның қарама-қарсы жақтары-сапасы,белсенділік икемділігі анықталмайды

4.Педагог-психологтың агрессивтілігін бағалау.

А.Ассингердің тесті

А.Ассингердің тесті оқытушыларға оқушылармен әріптестер арасындағы қатынасты оңай анықтайды.Үлкен сенімділік үшін жауаптарды өзарабағалауға болады жәнеде әріптестер бьір-біріне сұрақтар қояды.Бұл өзара бағалау қандай деңгейде дұрыс екенін анықтайды:

Жауаптарды таңда

І.Қызметтік дау-дамайдыдан кейін одан шығатын жол іздейсізбе?

1.әрқашан 2.анда-санда 3.ешқашан

Тығырықтағы жағдайда өзіңізді қалай ұстайсыз?

1.Іштей тынамын. 2.Толық шыдамдылықта боламын. 3.Өзімді-өзімбасқара алмаймын.

ІІІ.Әріптестерің сіз туралы не ойлайды?

1.Өзіне сенімді және қызғаншақ. 2. Достық қалыпты. 3.Байсалды

ІҮ.Егер сізге жауапты қызмет ұсынса не істер едіңіз?

1.қорқынышпен қабылдайсыз. 2. толғаныссыз қабылдайсыз. 3.жеке жан дүниеңіздің тыныштығына байланысты одан бас тартасыз

Ү.Егер сіздің әріптестеріңіздің біреуі сіздің столыңыздың үстінен рұқсатсыз бір қағаз алса,оған сіз қалай қарайсың?

1.Бұл бірінші рет. 2.Қайтаруға мәжбүрлейсіз. 3.Бұданда басқа ешнәрсе керек емеспе деп сұрайсыз.

ҮІ. Егер әйеліңіз (жолдасыңыз)жұмыстан кешігіп келсе қандай сөзбен қарсы аласыз?

1.Сені бұлай кешіктірген не? 2.Түнге дейін қайда жүрсің? 3.Мен уайымдай бастадым.

ҮІІ.Автомобиль тізгінінде өзіңізді қалай ұстайсыз?

1.Сізді озып кеткен машинаның соңынан қумаймын. 2.Сізге бәрібір қанша машина озып кетседе. 3.Ешкім сізге жете алмайтындай, жылдамдықты қосасыз

ҮІІІ.Өмірге деген көзқарасыңыз?

1.дұрыс,бірқалыпты. 2. Жеңілойлы. 3.Тымқатал

ІХ.Сізге сәтсіздік болса,қандай шешім қабылдайсың?

1.Бар кінәні біреуге аудара саласыз. 2.Күресесіз. 3.Қауіптен сақтанасыз.

Х.Қазіргі жастардың арасындағы таралған фельетонға қалай қарайсыз?

1.Бұндай сауықты доғару керек. 2.Бұларға мәдени демалуды дұрыс ұйымдастыру керек. 3.Біз неге осылардың соңынан жүреміз.

ХІ.Егерде сіздің таңдаған орныңызды басқа біреу алып қойса оған қалай қарайсың?

1.Осыған неге сонша жүйкемді тоздырдым. 2. Бастыққа жағымды физианомия шығар. 3.Мүмкін маған келесіде сәті түсер.

ХІІ.Қорқынышты фильмді қалай қарайсыз?

1.Қорқамын. 2.Сағынамын. 3.Шынайы қанағат аламын.

ХІІІ.Жолдағы тығынға байланысты маңызды жиналыстан кешігіп қалдыңыз?

1.Жиналыста өзіңізді жағымсыз сезініп отырамын. 2.Жанжақтағылармен бөлісесіз. 3.Ренжисіз.

ХІҮ.Спорттағы жетістіктеріңізге қалай қарайсыз?

1.Міндетті түрде жеңіске жетемін. 2.Әрқашанда жас болып көрінемін. 3.Сәтсіздік болса,қатты ашуланамын.

ХҮ.Мейрамханада сізге дұрыс қызмет көрсетпесе не істейсіз?

1.Жанжал туғызбауға тырысамын. 2.Шақырып ескерту жасаймын. 3.Мейрамхана басшысына шағым айтуға барамын.

ХҮІ.Мектепте сіздің балаңызды ренжітсе,сізөзіңізді қалай ұстайсыз?

1.Мұғаліммен сөйлесемін. 2.Жасөспірім қылмыскердің ата-анасымен жанжалдасамын. 3.Балаңызға есеін қайтару керек екенін түсіндіремін.

ХҮІІ.Сіз қандай адамсыз?

1.Орташа. 2.Өзіне-өзі сенімді. 3.Табысқа жететін.

ХҮІІІ. Егер сіз ,өзіңізге бағынышты адамды есіктің алдында кездестіріп қалып,ол сізден кешірім сұраса қалай қарайсыз?

1.Кешіріңіз,бұл менің кінәм. 2.Ештеңе етпес,бұл ештеңе емес. 3.Шамалы ұқыптырақ болуға болмайдыма?

ХІХ. Жастар арасындағы кездейсоқ тәртіпсіздік туралы газеттегі мақалаларға қалай қарайсыз?

1.Қашан тиісті шаралар қолданар екен? 2.Дұрыс жазалау керек. 3.Жастарға жала жаппау керек,бұған кінәлітәрбиешілер.

ХХ.Елестетіңіз, сізге қайта туу керек,бірақ жануарлар кейпінде.Сіз қай жануар кейпіндесіз?

1.Жолбарыс немесе сілеусін. 2.Үй мысығы. 3.Аю

5.Педагог-психологтың эмпатияға қабілеті

(И.М.Юсупова)

1.Маған саяхат туралы кітаптар ұнайды,соның ішінде «Тамаша адамдардың өмірі»топтамасының кітаптары

2.Ересек балалар ата-анасының қамқорлығы ашуландырады.

3.Мені басқа адамдардың сәттіліктерімен сәтсіздіктерін талқылау ұнайды.

4.Барлық музыкалық бағыттардан маған соңғы ритмдер ұнайды.

5.Ауру адамның барлық жан түршіктірер аса ауыр халі көп жылдар бойы жалғассада шыдай білу.

6.Ауру адамға сөзбенде көмектесуге болады.

7.Екі адам арасындағы дау-дамайға бөгде адам араласуға болмайды.

8.Кәрі адамдар себепсіз ренжи береді.

9.Бала күнімде қайғылы әңгіме естісем ,көзіме еріксіз жас келеді.

10.Ата-анамның ашулы қалпы менің көңіл-күйіме әсер етеді.

11.Менің тарапыма айтылған сын-пікірлерге мен көңіл бөлмеймін.

12.Маған пейзаж суреттерін қарағаннан,портрет қараған ұнайды.

13.Мен әрқашанда ата-анам дұрыс істемесе де кешірдім.

14.Егер ат дұрыс тартпаса,оны сабалай берме.

15.Мен адамдардың драмалық уақиғаларын оқығанда, өзімде не болғанын сезіп отырамын.

16.Ата-аналар өз балаларына шыншылдықпен қарйды.

17.Керіскен үлкендерді немесе жас жеткіншектерді көрсем мен араласамын.

18. Ата-анамның ашулы қалпы менің көңіл-күйіме әсер етпейді.

19.Мен барлық шаруамды тастай сала жануарларды бақылаймын.

20.Фильмдер мен кітаптар салмақты адамның да көзінен жас шығарады.

21.Маған таныс емес адамның бет-әлпетіне қарап бақылау ұнайды.

22. Бала күнімде мен үйге қаңғыбас ит мысықтарды әкелетін едім.

23.Барлық адамдар себепсіз ашулы.

24.Таныс емес адамға қарап отырып оның өмірінің қалай болатынын шешкім келеді.

25.Кішкене кезімде, кішкентайлар жас ерекшелігіне байланысты менің артымнан жүретін.

26.Жарақаттанған жануарға көмектескім келіп тұрады.

27.Егер адамның шағымын ұқыпты тыңдасаң,ол жеңілденеді.

28.Көше уақиғаларын көрсем ,куә болудан қашамын.

29.Кішкентайларға менің айтқан ойыным мен жұмыстарым ұнайды.

30.Адамдар жануарларды өз иесінің көңіл-күйін сезуге үйретеді.

31.Қиын дау-дамайдан адам өзі шығу керек.

32.Егер бала жыласа,оның себебінің болғаны.

33.Жастар әрқашан кәрілердің өтініштерімен таңданыстарын қанағаттандыру керек.

34.Мен өзімнің сыныптастарымның бір кездері ойшыл болғандарының себебін білгім келеді.

35.Қараусыз жан-жануарларды ұстап , жою керек.

36. Егер менің достарым өздерінің жеке жағдайларын талқылайтын болса,мен басқа сөзге айналдырып жіберемін.

6. Тұлғааралық қатынасты анықтауға арналған әдістемелер

В.Ф.Ряховскийдің «Қарым – қатынас компетенттілігін анықтауға арналған» әдістемесі

Бұл әдістеменің мақсаты: тұлғаның кәсіби маңызды ерекшеліктерін анықтауда қарым – қатынас негізгі саты болғандықтан, курсанттардың кәсіби күтуі мен іс - әрекет потенциялын анықтау, кәсіби және жеке тұлғалық дамудың перспективаларын және адамның коммуникативтілік деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістеме 16 сұрақтан тұрады. Әдістеме нұсқауы: «Сіздің алдыңызға бірнеше қарапайым сұрақтар беріледі. Сіздің міндетіңіз тез және бірізді «иә», «жоқ», « кейде» деген нұсқауларға жауап қайтарыңыз. Әдістеменің бағалануы: «Иә» жауабына – 2 ұпай; «кейде» жауабына – 1 ұпай, « жоқ» жауабына- 0 ұпай беріледі.

Сізге іскерлік кездесуге бару жүктелді: осы кездесу сізді толғандыра ма?

Шараларда, жиналыстарда баяндама мен халық алдында сөз сөйлеу сізді мазасыздандыра ма?

Дәрігерге баруды, аяққы кезге дейін шегересіз бе?

Сізге ешқешен болмаған қалаға сапарға шығуды бұйырды, осы сапарға бармау үшін күш жұмсайсыз ба?

Өз бұйымыңызды біреумен бөліскенді ұнатасыз ба?

Даладағы бейтаныс адам сізден көшені көрсетуді сұраса, бұл сізді заландыра ма?

Сіз «әке және бала» мәселесіндегі және әр кезек адамдарға бірін-бірі түсіну қиынға түсетіне сенесіз бе?

Танысыңызға бірнеше ай бұры алған ақшаңызды қайтар деуге ұяласыз ба?

Мейрамханада немесе асханада сізге нашар тағам ұсынды. Сіз үндемей асыңыздан бас тартасыз ба?

Таныс емес адаммен жалғыз қалғанда сіз бірінші сөз бастайсыз, ал егер ол бірінші сөйлессе сіз ыңғайсызданасыз?

Сізді кез келген ұзын ретті тосу ашуыңызды туғызады, сіз қайтып кетудіқалайсыз ба, немесе ары қарай күтесіз бе?

Қақатығыстық жағдайларды шешу комиссиясының мүшесі болуға қорқасыз ба?

Сізде әдебиет, мәдениет, өнерді бағалауда индивидуалды критерийлеріңіз бар ма?

Топта сіз жақсы білетін сұрақ бойынша қате пікір айтылса үндемей қоюды қалайсыз ба?

Қызмет сатысы бойынша біреудің сізден көмек сұрауы сізді қайғырта ма?

Ауызшадан қарағанда өз ойыңызды жазбаша жеткізу сізге оңайға түсе ме?

Алынған ұпайлар классификациялау деңгейі бойынша анықталып, әр зерттелінуші өз категориясына ие болады.

Әдістеме классификаторы:

30-31 ұпай: Сіздің коммуникативтілік деңгейіңіз төмен, бұл сіздің ауыртпалығыңыз, өйткені бұдан сіз ғана зардап шегесіз. Бірақта сіздің қоршаған ортаңызғада бұл оңайлыққа түспейді. Топтық жұмысты қажет ететін істе сізге сенудің қажеті жоқ. Өзіңізді қолда ұстауға және қарым – қатынасқа түсуге үйреніңіз.

25-29 ұпай: Сіз тұйықсыз, сөйлеуге бейім емессіз, жалғыздықты қалайсыз, сондықтан да сізді қоршайтын адамдар өте аз. Жаңа жұмыс және жаңа байланыстар сізді мазасыздыққа әкеліп, өз қалпыңыздан көп уақытқа шығарады. Мұндай адамдар өзіне және қоршағандарға қанағаттанбайды. Осымен тоқтап қалмаңыз, бұл қасиеттерді жеңуге мүмкіндіктеріңіз бар.Кей сәттерде сізде толық коммуникативтілік пайда болады. Сондықтанда сізге сілкініс қажет.

19-24 ұпай: Сіз қарым – қатынасқа оңай түсесіз және жаңа жағдайларда өзіңізді толық сенімді ұстайсыз. Жаңа сәтсіздіктер сізді шошытпайды. Сонда да жаңа адамдар мен тіл табысуда біраз қиналасыз, пікірталастарда және қақтығыстық жағдайларда көп қатыспайсыз. Сіздің пікірлеріңізде кей уақытта сарказм көптігі байқалады. Бұл жетіспеушілікті түзету мүмкін.

14-18 ұпай: Сізде орташа коммуникативтілік. Сіз білім сүйгіш, қызықты тілдесіңізді тыңдауға бейім, қарым – қатынаста шыдамды, өз көз қарасыңызды ызаланусыз жеткізе аласыз. Таныс емес адамдармен кездесуге уайымсыз барасыз, бірақта шулы топтарды ұнатпайсыз. Экстровагантты қимылдар және көп сөздер сізді тітіркенушілікке әкеледі. [28, б.46-47].

9-13 ұпай: Сіз қарым-қатынасты адамсыз. Әртүрлі сұрақтар бойынша пікір айтуға әзірсіз, кейде қоршаған адамдар ызаланулары да мүмкін.Зейін орталығында болуды ұнатасыз.орындай алмасаңызда ешкімнің сұраныстарына қарсылық білдірмейсіз. Тез ашуланып, тез қайтасыз. Сізге жетіспейтін бірізділік, шыдамдылық және күрделі мәселелерді шешуде өжеттілік. Бірақ, айтқаныңыздан қайтпайтын сәттеріңізде болады.

4-8 ұпай: Сіз, өте өрен адамсыз. Қарым – қатынасқа түсушілігіңіз өте жоғары. Сіз үнемі бәрінен хабардарсыз. Сіз кез – келген пікірталастарға қатысасыз, бірақта қиын тақырыптар сізді мазасыздандырады. Кез – келген сұрақ бойынша жанама мәлімет білсеңізде, сөз аласыз. Кез – келген жерде өзіңізді қолайлы ұстайсыз. Кез-келген әрекетті сәтсіз аяқталса да қолыңызға аласыз. Сондықтанда әріптестеріңіз және басшыңыз сізге сенімсіздікпен қарайды. Осы жайт жайлы ойланыңыз.

3 және одан төмен ұпай: Сіздің коммуникативтілігіңіз ауру сипатқа ие. Сіз көп сөйлейсіз, өзіңізге мүлдем қатысы жоқ істерге араласасыз. Сіздің қоршауыңыздағы қақтығыстың қайнар көзі сіз болып табыласыз. Тез ренжисіз, ызаланғышсыз. Маңызды жұмыстар – сіз үшін емес. Адамдарға- жұмыста, үйде және барлық жерде сізбен күрделі. Сізге өзіңізбен және мінезіңізбен жұмыс жасау керек. Ең бастысы өзіңізде шыдамдылық пен белсенділікті, басқаларды сыйлай білуді тәрбиелеуіңіз қажет.

ЕСЕП ҚҰЖАТТАРЫ БОЙЫНША ҚОСЫМШАЛАР

Практиканың есеп құжаттары «Студент-практикант Портфолиосында» жинақталады.

СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ПОРТФОЛИОСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

І.Практикаға дайындық туралы мәліметтер тарауы

-титульдық беті ( студенттің фото суреті, аты –жөні, туған жылы, мекен жайы,телефоны, ЖОО, факультеті, кафедрасы, тобы, әдіскері, портфолионың жасақталған уақыты);

-студенттің практикаға дайындығының диагностикасы

-студенттің жеке жоспары

-практикаға жолдама.

ІІ. Ақпараттық тарау

-мектеп туралы мәлімет

-сынып туралы

-сабақ кестесі

-сынып жетекшісі мен пән мұғалімінің жұмыс жоспарлары.

III. Әдістемелік тарау

-есеп құжаттарының рәсімделуі туралы әдістемелік нұсқаулар

-пән бойынша және тәрбиелік жұмыстардың күнтізбелік жоспарлары

-сабақ жоспар-конспектілері (дидактикалық, көрнекіліктері), тәрбиелік іс-шаралар.

VI.Психолого-педагогикалық тарау

-психологиялық зерттеудің бағдарламасы (мамандықтың ерекшелігіне, қажеттілігіне орай)

-оқушыға мінездеме

-сынып ұжымына мінездеме

V.Рефлексия-бағалау тарауы

-сабақтар талдауы

-өзіндік талдау

-әдіскерлер мен курстарының талдауы

-күнделігі

-практика бойынша есеп

-студенттің кәсіби өсуінің мониторнигі

-курстастары мен оқытушыларының пікірлері

VI. ресми қорытынды тарау

-студентке берілген мінездеме

-мектептің пед.кеңесінің хаттамасынан көшірме

-практика қорытынды бағасы тізімдемесінің көшірмесі

- алғыс хаттар

-практикадан өткені туралы анықтама

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Педагогика институты

Білім беру педагогикасы және психологиясы кафедрасы

КҮНДЕЛІК

__________________________________________ практика бойынша

( практика түрі)

________________________________________________

( практика атауы)

__________ курс студенті _______

мамандығы ___________________________

(шифр, атауы)

________________________________________

(. студенттің аты-жөні)

Қосымша 2

ЖОЛДАМА

Студент________________________________________________

(мамандығы, факультет)

._______________________________________________________

(студент Т.А.Ә.)

Педагогикалық практикадан өту мақсатында

(білім беру мекемесінің аты, номері)

Өту мерзімі «____» «__________» 2017 ж.

Педагогика институтының директоры ________________ Досжанова С.Е.

Практикадан өту туралы анықтама

Студент

(Т.А.Ә., практика атауы)

практикадан. өтті

«______» «_______________» 2017 ж

(практикадан өткен мекеме)

Практика жетекшісі ______________________________

Қосымша 3

«Бекітемін»

педагогикалық практика

жетекшісі

«___» __________ 2017 ж.

Студент-практиканттың жеке жұмыс жоспары

Жұмыс мазмұныи

Мерзімі

Орындалғаны туралы жетекшінің қолтаңбасы

Қосымша 4

Практика базасы туралы мәлімет

Мекеменің толық атауы

Орналасуы

Администрация телефоны

Администрация

ЖОО дағы практикаға жауапты әдіскерлер туралы мәлімет

Практика жетекшісі ____________________________________

Педагогика және психология бойынша әдіскер _____________

Жеке пән бойынша әдіскер_______________________________

Қосымша 5

Сынып туралы мәлімет

Оқушының Т.А.Ә.

Туған жылы

Үлгерімі

Қоғамдық тапсырма

Қызығушылығы

Мекен-жайы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қосымша 6

Сабақ кестесі

1 кезең

Уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Сенбі

1

2

3

4

5

6

Қосымша 7

Әдіскердің есеп беру үлгісі

1.Бағдарламаларды білу және соған сәйкес жұмыс жасау іскерлігі.

2.Сабақтың оқу материалын жоспарлау іскерлігі.

3.Сабақ барысында теорияны өмірмен байланыстыруды, тәрбие міндеттерін шешуді, балалардың санасына, сезіміне, еркіне ықпал етуді жүзеге асыру іскерлігі.

4.Балаларды жұмысқа ұйымдастыру іскерлігі. Сабақ барысында олардың зейінін шоғырландыру және танымдық іс-әрекетке белсендіру арқылы өтілетін материалға қызығушылығын ояту.

5.Мектепте қолданылатын оқыту әдістемесін, техникалық оқу құралдарын, көрнекілік құралдарын меңгеру.

6. Балалармен сабақтан тыс жұмыс және ата-аналармен мәдени-ағартушылық жұмыс жүргізу іскерлігі.

7.Практика барысында студент-практиканттың көрсеткен жағымды тұстары және негізгі проблемалар.

8.Жұмысқа қарым-қатынасы және тәртібі.

9. Басқару қандай формада жүзеге асты.

10.Студенттермен қанша жеке жұмыс жүргізілді.

11.Практика барысында қанша сабаққа қатысты.

12.Практика барысына жалпы баға.

13. Педагогикалық мекемеге ұсыныс.

Қосымша 8

Студенттің педпрактика туралы қорытынды есебі үлгісі

Мынадай сұрақтарға көңіл аудару керек:

оқушылармен оқу жұмысын ұйымдастырудағы, пән бойынша кластан тыс жұмыс жүргізгендегі және класс оқушыларымен тәрбиелік жұмыстар өткізгендегі жетістіктері мен қиындықтары.

Мектептің оқытушыларымен, класс жетекшілердің қабылдауы, қарым-қатынасы. Олардың тәжірибесінің сенің педагогикалық дайындығыңа әсері.

Практиканың әрі қарай жақсартуға қосатын педагогикалық қорытынды және класс жетекшілік жұмысқа қосатын пікірің.

Студенттің Т.А.Ә. _______________________________________

Тобы___________________________________________________

Мектеп _________________________ сынып ________

Мамандық _____________________________________________

Сыныптын дайындық деңгейі.

Әрбір сабаққа дайындалғанда кездескен қиындықтар

Оқушыларды белсендіру кезінде қандай әдістер мен амалдар қолдандыңыз?

Оқыту барысында жекелендірілген тәсіл қалай жүзеге асты (әлсіз және дарынды оқушылармен жұмыс)?

Сабақтан тыс және сабақ уақытында ынтымақтастық әдістер қолданылды?

Сабақ барысында қандай белсенді технологиялар қолдандыңыздар?

Қандай сабақтар қызықты өтті? Неге?

Сабақ түсіндіру уақытында ТҚҚ қалай қолдандыңыз?

Ең қызықты творчестволық істер _____________________

Практика барысында неге үйрендіңіз?

Тәрбиелік жұмыстар барысында кездескен қиындықтар

Ата-аналармен жұмыс барысында қандай қиындықтар кездесті?

Оқу-тәрбиелік процесс барысында қандай қиындықтармен кездестіңіздер? Неге көңіліңіз толады? Сіз өз тарапыңыздан не қосар едіңіз?

Жалпы қорытындысы

Қосымша 9

Ұжымға және тұлғаға психологиялық-педагогикалық мінездеме

Ұжымға психологиялық мінездеме құрудың схемасы

Топ туралы жалпы мәлімет: практикасы базасының аталуы,оқушылар саны

Топ ұжымының құрылымы. Топ құрамы, белсенділері

Топ ұжымының оқу әрекетін ұйымдастыруға жалпы мінездеме. Оқушылардың жетекші оқу мотивтері. Оқушылардың жалпы даму деңгейі. Озат оқушылар туралы. Үлгермеуші оқушылар туралы.

Топ ұжымының қоғамдық-пайдалы жұмыстарға қатысуы

Топ тәртібі

Топ ұжымының қоғамдық маңызды міндеттері. Ұжым мүшелерінің ұйымшылдығы

Топ оқушыларының тұлғааралық қарым-қатынастарына сапалық және сандық мінездеме

Оқцушылардың әлеуметтік рольдеріне талдау (спорт, көркемөнерпаз т.б)

Топ ұжымының психологиялық ерекшеліктері

Әлеуметтік ортаның, ата-аналардың, қоғамның топ ұжымына ықпалы

Студент-практиканттың топ оқушыларының қоғамдық белсенділігін арттырудағы жұмыс мазмұны

Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және оның мазмұны бойынша ұсыныстар

Мінездеме берерде объетивті түрде баға беруге тырысыныз. Ол үшін «Даму психологиясы», «Психологиялық-педагогикалық диагностика», «Практикалық психология», «Педагогикалық психология» курстары бойынша білімдеріңді жүйелеңдер

3. Өткізілгкен шаралардың талдауы

Өткізілген тәрбиелік шараны талдау хаттамасы

Өткізілген мерзімі _______________________________________________

Тәрбиелік шараның тақырыбы __________________________________________

Шара өткізілген орын (топ, ұйым, бөлім, мектеп т.б.) __________________

Шараға қаптысқандар _______________________________________

Іс шара барысы

Іс-шара талдауы

Жағымды тұстары

Жағымсыз тұстары

Ұсыныстар, пікірлер, баға

Хаттама толтырушы қолы_____________________

Қосымша 10

Сабақтың толық психологиялық-педагогикалық талдауы

1. Сабақ құрылымын оның нақты мақсат-міндеттерімен байланыста психологиялық тұрғыдан бағалау.

Сабақ тақырыбы, мақсаты мен міндеттері. (білімдік, тәрбиелік, оқушылардың танымдық қызығушылығын, интелектісін, еркін, эмоцияларын дамыту міндеттері);

Сабақтың түрі, құрылымы және оның психологиялық мақсатқа сәйкестігі. Оқытудың негізгі принциптерін жүзеге асыру және психологиялық тұрғыдан негіздеу.

2. Сабақ мазмұнын психологиялық тұрғыдан бағалау.

Оқу материалының сапасы қандай (сипаттама немесе түсіндірме,көрнекілік дәрежесі, нақтылығы, абстрактілігі мен жалпыламалығы)?

Бұл оқу материалын қабылдау оқушылардың танымдық іс-әрекетінің қай жағын жандандыруды талап етеді (бейнелік немесе сөздік-логикалық ес, абстрактілік ойлау, елестету)? Ол қандай эмоция тудыруы мүмкін?

Берілген материал оқушылардың танымдық әрекетінің жас ерекшелігіне, олардың өмірлік тәжірибесіне, білім деңгейлеріне сай келе ме?

Күрделі оқу ақпаратын мұғалім сол жастағы оқушы қабылдауынатүсінікті, қызықты етіп қалай жеткізеді (баяндаудың анықтығы мен қарапайымдығы, айқын салыстырулар, ұқсастырулар, мысалдардың болуы, көрнекі құралдарды қолдануы, өмірмен байланысы)?

Оқылатын материалдың тәрбиелік ықпалы қандай (моральдық, эстетикалық және т.б.)? Оның тәрбиелік мүмкіндіктерін мұғалімқаншалықты тиімді жүзеге асырады?

3.Оқушылардың танымдық әрекетінің сабақтағы көрініс табуы және оны басқару.

1) Зейінді ұйымдастыру(шоғырландыру).

Сабақтың барлық кезеңдерінде зейінді ұйымдастырудың жолдары (оқушылардан зейіндерін аударуды, өткізіліп отырған жұмыстың маңыздылығын белгілеп отыруды сұрау, нақты міндеттерді қою, көрнекілік қағидасын қолдану т.б.).

Сабақтағы зейін түрлері және оның жекелеген оқушыларда көріну формасы. Оқушылар зейінін бір жұмыстан екінші жұмысқа аудару тәсілдері. Оқытушы ұсынған күрделі тапсырма түрлерінің қандайында оқушылар зейінін ерекше шоғырландыру керек болды және олар тапсырмаларды қалай орындай алды?

2)Қабылдауды ұйымдастыру және оның сипаты.

Оқушылар қабылдауының объектісі не болып табылады (мұғалім сөзі, оқулық мәтіні, түрлі көрнекі құралдар)? Қабылдау материалының сапасы.

3)Есті жандандыру және оны дамыту.

Сабақта естің қандай түрлері болды (көрнекі-бейнелік, сөздік- логикалық, эмоционалдық, ниет етілген, ниет етілмеген, механикалық, логикалық)? Мұғалім баяндалған мәліметті еске жақсы сақтаудың қандай тәсілдерін қолданды (материалды логикалық өңдеу, түрлі ассоциацияларды белгілеу, іс-әрекетке қосылу, қайталау, эмоциональдық жүктеме және т.б.)? Сабақта жекелеген оқушылардың еске сақтау үрдісі қалай көрінді (еске сақтау, білу, қабылдау, ұмыту)?

4) Оқушылардың ойлау әрекеттерін жандандыру.

Мұғалім оқушыларда ғылыми ұғымдарды қалай қалыптастырды? Бұл реттекөрнекі құралдарды қалай қолданды?Ол ұғымдар арасындағы қандай байланыстарды орнатты және қандай пайымдаулар жасады?

Ол оқушыларды қайсыбір түсініктер мен пайымдауларды меңгерудің қандай жолдарымен жетеледі (индуктивтік және дедуктивтік)?

Мұғалім оқушыларда берілген түсініктерді меңгеруге деген сұранысты тудыра алды ма (теориялық маңызын ашты ма, практикада қолданылуын көрсетті ме, өмірмен байланыстырды ма және т.б.)?

Оқушылардың сабақтағы ұғым-түсініктерді меңгеру деңгейі және ұғымдарды ажыратудағы қателіктері қандай?

Мұғалім оқушылардың өзіндік шығармашылық ойлауларын қалай жандандырды? Сабақ проблемалық құрылымымен ерекшеленді ме? Проблемалық ситуация қандай жолдармен жасалды? Жауап іздеуде олар белсенді болды ма? Оқушылар тарапынан қойылған мәселенің шешімін іздеуде қандай нақты ойлау әрекеттері туды (бір мысал)?

Проблемалық оқытуға сынып қандай дәрежеде дайындалған (дамудың жалпы деңгейі; қажетті білім мен икемдердің болуы; сүраққа жауап беру кезіндегі белсенділік көрсеткен оқушылар саны)?

Мұғалім балаларды рациональдық ойлаудың дайын тәсілдеріне үйретті ме?

Сабақ тұтасымен алғанда қаншалықты үйлесімді, қисынды, жүйелі құрылған?

Мұғалім оқушылардың жеке ерекшелігін есепке алуды қалай жүзеге асырды?

4. Мұғалімнің кері байланысты ұйымдастыруы.

Сабақтың қай кезеңінде мұғалім оқушылармен байланысқа түсті және қандай мақсатта (сұрау кезінде, жаңа материалды беру кезінде, бекіту кезінде)?

Сабақта оқушылардың білімді меңгеруінің қандай деңгейлерін анықтауға болады?

Кері байланыс тексеруші сипатта ғана емес, үйретуші сипатта да бола алды ма? Ол неден көрінді?

Оқушылар сабақта алған бағаларын қалай қабылдады?Оқушылар жауабы мұғалімнің кейінгі сөзі мен әрекетіне ықпал етті ме, яғни ол өзінің әрекетін кері ақпаратқа байланысты қалай қайта құрды?

5. Мұғалім жеке тұлғасының тәрбиелік ықпалы және оның сабақтағы әрекеті.

Мұғалім жеке тұлғасының тәрбиелік ықпалы: оның сырт бейнесі, сөзі, мәнері, оқушылармен қарым-қатынас сипаты. Балалардың оған деген қатынасы. Сабақтағы эмоциональдық климат.

Мұғалімнің талап қоюы және оның оқушы жеке тұлғасында құнды моральдық және ерік сапаларын қалыптастырудағы маңызы. Бұл талаптарға оқушы қатынасы?

Сабақта қолданылған оқытудың әдістері мен тәсілдерінің тәрбиелік маңызы.

Мұғалім оқу еңбегі техникасына қалай үйретті? (түсіндіргенді қалай жазып отыру керек, кітаппен жұмыс, өзін-өзі бақылау және т.б.).

Сабақ нәтижелері.

Сабақ мақсатына жетт ме? Бұл туралы қандай психологиялық көрсеткіштерге қарап айтуға болады? Оқушылардың жалпы дамуы үшін сабақ неберді?

Студент-практиканттың қолы:

Қосымша 13

Практика қорытындысын бағалау критерийлері үлгісі

Курс компоненттері

бағалауы

Максимальды баға

1

Мектеп жетекшісінің бағалау критерийлері

40

2

Педагог –психолог бағалауының критерийлері

10

3

ЖОО әдіскері бағалауының критерийлері

40

4

ЖОО комиссиясы бағалауының критерийлері

10

Барлығы

100

Қосымша 14

Практика барысын бақылау графигі

Бақылау графигі төмендегідей тараулардан тұрады:

- мерзімі

-бақылау мазмұны

-бақылау жасаушы

-бақылау түрлері мен әдістері

Курс компоненттері

Баға

салмағы

Максимальдық балл

1.

Мекемедегі практика жетекшісінің қорытынды бағасы

а) жеке тұлғаның дара қасиеттерімен психикасының қалыптасу деңгейі: жауаупкершілікті, педагогикалық бағыттылық, еңбексүйгіштік, ептілігі т.б

б)мектеп ұжымымен, ата-аналармен, оқушылармен өзара қарым-қатынас пен түсінушілік.

в)практика бағдарламасына сәйкес педагогикалық процесті ұйымдастыруды жобалай білу икемділігі

г) педагогикалық процесті талдау ,сын-пікірлерді қабылдау икемділігі

д)алдынғы іс-тәжірибелер мен инновациалық оқыту

8

8

8

8

8

40

2

Педагогтардың, психологтардың әдіскерлердің, практика жетекшісінің қорытынды бағасы

1.Педагогикадан теориялық білімі

2.Педагогикалық ойлауын дамыту

3.Психологиядан теориялық білімі

4. Рефлексиялық білімі (өзін анализ, өзінтәрбиелеу, өзінбағалау)

5.Дидактикалық білімімен икемділігі

(оқу материалдарын оқыту, бағдарламаларды оқу, оқу-әдістемелік материалдар мен сабақты талдай білу икемділігі)

Жобалау икемділігі (жоспарлар құру, жұмыстың жүргізілу жүйесін, сабақ конспектісін құру, материалдарды қолдана білу икемділігі)

в) ұйымдастырушылық икемділігі

г) адамдардың әлеуметтік өзара әрекеті

д) зерттеушілік икемділігі

Мекемедегі практика жетекшісінің бағасы (мотивация, белсенділік, дисциплина т.б)

10

5

10

5

15

5

50

3

Студенттің есеп құжаттарын қорғаудағы қорытынды бағасы

1.материалдарды сапалық рәсімделуі

2.есебінің сапалы жүргізілуі

3.есебін сапалы қорғау

4.құжаттарды уақытылы тапсыру

5.құзіреттілік деңгейі

2

2

2

2

2

10

Барлығы

100

100

Практика қорытындылары бойынша есеп құжаттарының тізімі

Студент практиканттың практика күнделігі

Практикадан өткен студенттің жеке жоспары

Өткізілген сабақтардың материалдары мен конспектілері

Өткізілген шараларды өзіндік талдау және талдау

Тәрбиелік шаралардың материалдары (тәрбиелік іс шараларының материалдары,есебі, фотосуреттері)

Өткізілген шаралар материалдарымен конспектілері мен хаттамалары

Оқушыға психологиялық-педагогикалық мінездеме

Топқа психологиялық-педагогикалық мінездеме

Педагогикалық практика есебі

Студент практикантқа практика қорытынды бағасы көрсетілген практика базасынан мінездеме

Колледж әдіскерінің студент практикантқа берген пікірі мен мінездемесі

«Портфолио»құрылымына сәйкес есеп құжаттары

Студенттің кәсіби өсу мониторингі

Write a Reply or Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


TOP